گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

دالین مهر

ماسترفوده

آذر نوین انرژی

خدمات تحقیقاتی آرین گستر (تگ)

مهندسین مشاور افق خاور میانه

افق دانا کاو

افق توسعه معادن خاور میانه

آرین تجارت مانا

گسترش فن آوران شرق

توسعه صنعتی سولفورکوب پارس