گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

آرین تجارت مانا

گسترش فن آوران شرق

توسعه صنعتی سولفورکوب پارس

توسعه فرآورده های نفتی افق خاورمیانه(موپیکو)

افق نفت و گاز خاورمیانه (موهیکو)