گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

Danakave Tajikistan

  • ۳۷۲۲۲۱۵۴۷۶+
  • ۳۷۲۲۲۱۵۴۷۶+
  • http://mahdgroup.com/en
  • دوشنبه،خیابان شاه منصور،کوچه بهزاد،شماره:۱۳/C